Wijzigingen groenverklaring zonnepanelen

Wat er per 1 juni 2022 verandert voor aanvragen groenprojecten

Binnen 1 minuut geregeld

De groenverklaring zonnepanelen levert rentekorting op de financiering en is dus zeer voordelig voor de eigenaar van een zonne-energieproject. In dit artikel leggen we uit wat de groenverklaring is en welke nieuwe voorwaarden eraan komen voor zonnepanelen en batterijen.

De overheid stimuleert met de Regeling Groenprojecten investeringen in innovatieve en daardoor potentieel risicovolle duurzame investeringen. Ook zonnepanelen kunnen deze groenverklaring krijgen.

De belastingdienst erkent een selecte groep groenbanken en groenfondsen die hier gebruik van kunnen maken. Uiteindelijk levert dat jouw als zonne-energieproject extra rentekorting op van ongeveer 35 tot 65 basispunten als je gefinancierd wordt door deze groenbanken of groenfondsen. Deze voorwaarden gelden voor het project:

 • Een minimale omvang van 25.000 euro;
 • Met een looptijd van maximaal 10 jaar;
 • De groenverklaring kan maximaal zes maanden na de start van de bouw worden aangevraagd; en
 • De groenverklaring treedt maximaal negen maanden na de afgifte hiervan in werking.

Periodiek worden de voorwaarden van deze regeling gewijzigd. Zo wordt per 1 juni 2022 een wijziging doorgevoerd die impact heeft op zonne-energieprojecten.

Groenverklaring zonnepanelen

Tot voor kort had de overheid geen voorwaarden specifiek gericht op zonnepanelen om deze groenregeling te krijgen. Het was relatief helder: alle directe kosten die gemaakt werden om een zonne-energieproject te realiseren konden worden meegenomen in de groenverklaring.

Wijzigingen groenverklaring zonnepanelen

Met de nieuwe wijziging, die per 1 juni 2022 ingaat, zullen er in twee fases wel extra voorwaarden komen voor aan de groenverklaring voor zonnepanelen. De panelen zullen bijvoorbeeld een product- en vermogensgarantie moeten hebben.

De regeling groenprojecten 2022, of zoals de volledige regeling wordt genoemd in de tweede kamer: Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Staatssecretaris van Financiën houdende regels inzake in Nederland gelegen projecten welke in het belang zijn van de bescherming van het milieu (Regeling groenprojecten 2022)

Met deze tekst als het gaat over de groenregeling voor zonnepanelen:

Subcategorie 4.1.2: Fotovoltaïsche cellen

Projectomschrijving:

 1. Het opwekken van elektrische energie met behulp van fotovoltaïsche cellen, waarbij:
  1. de energieopbrengst van de zonnepanelen, uitgedrukt in kWh/ kWp en berekend volgens IEC 61853-3 voor elk van de drie referentie-EU-klimaatzones, door de fabrikant is opgegeven;
  2. de importeur van de zonnepanelen geregistreerd is in het Nationaal (W)EEE Register;
  3. de zonnepanelen een vermogensgarantie hebben van minimaal 84% van het initiële vermogen na 25 jaar; en
  4. de zonnepanelen een productgarantie hebben van ten minste 12 jaar.
 2. Met ingang van 1-1-2024 gelden in plaats van de voorwaarden uit het eerste lid, onderdelen c en d, de volgende voorwaarden:
  1. de platen waartussen de cellen zijn verwerkt, zijn zodanig demontabel dat de cellen en de platen separaat kunnen worden gerecycled;
  2. het PV-paneel wordt geleverd inclusief materialenpaspoort volgens Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM) leidraad materialenpaspoort v1.
 3. Indien het project een grondopstelling betreft, worden op basis van aanvullend onderzoek naar het bevorderen van biodiversiteit, concrete maatregelen genomen om de eventuele nadelige gevolgen voor de biodiversiteit te mitigeren dan wel de biodiversiteit significant te bevorderen.

Projectvermogen: Een groenverklaring wordt in ieder geval niet afgegeven op aanvragen voor projecten binnen deze subcategorie indien de steun meer bedraagt dan € 15.000.000 per onderneming per investeringsproject.

Onder punt 3 is de extra duiding in de officiële tekst:

In geval van een grondopstelling is een onderzoek naar de gevolgen van de aanleg voor de biodiversiteit nodig, dat is uitgevoerd door een daarvoor geschikte partij. De maatregelen moeten in voldoende mate de negatieve gevolgen van de aanleg mitigeren. Voorbeelden van biodiversiteitsinvesteringen bij grondopstellingen, als bedoeld in het derde lid, zijn:

 • Paddenpoel
 • Bijenkasten
 • Zwaluwwanden
 • Aanplanten van bomen
 • Aanplanten van gewassen onder de panelen
 • Waterbuffer (voor vasthouden van regenwater)
 • Biohutten

Groenverklaring opslag duurzame energie

Voor de opslag van duurzame energie, oftewel batterijen, kunnen ook groenverklaringen worden afgegeven. Mocht het in de toekomst interessant zijn om batterijen toe te voegen aan het zonne-energieproject, kan er een groenverklaring worden aangevraagd op basis van deze voorwaarden:

Subcategorie 4.2.1: Opslag duurzame energie

Projectomschrijving:

 1. Grootschalige opslag of conversie naar andere energiedragers of producten van duurzaam opgewekte energieën elektriciteit door:
  1. accu voor opslag van duurzaam opgewekte elektriciteit;
  2. langdurige opslag van duurzaam geproduceerde warmte met een temperatuur van ten minste 40 graden Celsius;
  3. stationaire opslag van overtollige elektrische energie door het automatisch in-of uitschakelen afhankelijk van een elektrische deelmarkt;
  4. conversie van overtollige duurzaam opgewekte elektriciteit naar waterstof, niet ten behoeve van productiefaciliteit van grondstoffen (power to gas);
  5. conversie van overtollige duurzaam opgewekte elektriciteit naar warmte met een elektrisch vermogen groter of gelijk aan 100 kWe;
  6. het opslaan van warmte of koude in de bodem met grondwater als opslagmedium voor het koelen of verwarmen van bedrijfsgebouwen of processen of het collectief koelen of verwarmen van woningen.
 2. Een groenverklaring wordt niet afgegeven voor projecten als bedoeld in deze subcategorie waarvoor reeds voor de inwerkingtreding van deze regeling met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen en waarvoor binnen zes maanden na inwerkingtreding van deze regeling een groenverklaring wordt aangevraagd.

Projectvermogen: geen bijzonderheden

Werking groenregeling

De groenkorting op de financieringslasten komt voort uit het belastingvoordeel van groene beleggingen. Investeerders krijgen vanuit de belastingdienst een extra heffingskorting op de geselecteerde groene beleggingen. Zoals de belastingdienst het meldt:

De heffingskorting voor groene beleggingen wordt berekend over uw vrijstelling voor groene beleggingen. De heffingskorting is 0,7% van uw vrijstelling.

Groenverklaring zonnepanelen via zonfonds

Via de bancaire lening faciliteit die wij bij ZonnepanelenDelen hebben met het zonfonds bieden wij ook die groenverklaring en dus de extra groene korting aan voor zonne-energieprojecten. Dit omdat wij gebruik maken van de groenbank faciliteit van ING (en eerder Rabobank).

Cookies delen

De beste ervaring van onze website krijg je door op 'accepteren' te klikken en zo alle cookies te ervaren. Zo krijg je de beste ervaring van onze website en persoonlijke relevante informatie op het internet. Lees hier over ons cookie beleid. Indien je kiest voor , plaatsen we alleen functionele en analytische cookies.